Coaching / Begeleiding

Specialisatie van Prospect:
Training en begeleiding van coachen en de problemen die zich daarbij voordoen in de dagelijkse taakuitoefening. Coachen gaat ervan uit dat mensen zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. Zij helpt bij zelfreflectie en schrijft geen oplossing voor. Verbeteringen ontstaan door zo gewonnen eigen inzicht. De cliënt staat altijd zelf aan het roer want dat kan hij best. Coachen is een manier van begeleiden, die past bij horizontale organisaties. Hier delegeert het management haar bevoegdheden in hoge mate naar zelfsturende professionals. Op vergelijkbare manier geven deze leiding aan hun zelfsturende teams. Een dergelijke werkwijze appelleert eveneens aan het vermogen van individuen om zelfstandig te opereren en stelt hier handelingsvrijheid tegenover. Deze managementstijl staat en valt bij het gemeenschappelijke commitment van iedereen in de organisatie om de eigen taken naar behoren en in samenspraak te vervullen. De grotere beslissingsvrijheid van een horizontale organisatie riskeert gemakkelijk een spanningsveld te laten ontstaan tussen de verschillende geledingen.

De manier, waarop hiermee wordt omgegaan, dient aan te sluiten bij dit type organisatie en haar uitgangspunten. Coachen en horizontale organisaties Uitgangspunt bij coachen: Mensen kunnen zelfstandig hun problemen oplossen. De cliënt blijft aan het roer. Bureau voor training, coaching en advies vergelijkbare aanpak en uitgangspunten Coachen en horizontale organisaties vergelijkbare aanpak en uitgangspunten Concreet programma
• Training van coachingsvaardigheden
• Methodische begeleiding van individuele professionals
Coachen en de horizontale organisatie Beide appelleren aan de eigen capaciteit van individuen en aan verantwoordelijk handelen. Prospect: professioneel kader  Geregistreerd supervisor LVSB, opleiding tot coach. Past NLP principes toe in haar werkwijze. ruime ervaring in het trainen van professionals in de zorg,  hulpverlening en In een horizontale organisatie hangt adequaat omgaan met spanningen af van het coachend vermogen van de verantwoordelijken.
Prospect gaat er steeds vanuit dat mensen in staat zijn zelf hun doelen te realiseren. Zij heeft zich dan ook gespecialiseerd in coachen en de problemen die zich daarbij voordoen. Hierbij heeft zij twee producten ontwikkeld: een training en een coachingstraject. De training is gericht op het eigen maken van coachingsvaardigheden toegepast op twee thema’s: 

Tevredenstellend werken is het doel van de begeleiding vanuit Prospect. Tevredenstellend voor alle partijen waarmee gewerkt wordt. De coachee geeft zelf aan aan welke tevredenheid hij werken wil. Door middel van systeemanalyses worden alle perspectieven op zijn werken afzonderlijk onderzocht. Het streven is om inzicht te krijgen in de processen die allemaal van invloed zijn. Zodra begrepen wordt waarom de zaken lopen zoals ze lopen ontstaat uitzicht op anders handelen in de verschillende contexten waarin men zich begeeft. Tevredenstellend handelen is dus niet perfect handelen. De menselijke maat is de maat waarmee Prospect haar klanten bejegend en aanzet vooral daarmee contact te houden. Iedere coachee komt er op deze wijze achter welke zaken voor hem van waarde zijn en gelden als normstellend voor zijn professioneel gedrag. Hij zelf kiest welke perspectieven tevredenstellend moeten zijn. Hij ontwikkelt strategieën om zich te handhaven.

Deze systemische wijze van begeleiden vindt zijn weg in de praktijk van samenwerking en overleg.De vraagstukken van onze samenleving zowel in de privésfeer als in het werk vragen om een onderzoekende begeleidingsstijl. Niets staat vast, alles is in beweging. Onze tijd kent geen zekerheden, alleen de zekerheid dat alles in proces is.

Het gaat om kennis toepassen. Zelfkennis, communicatietheorieën en ervaringskennis. Niet het begrijpen staat centraal, maar het handelen. De verslagen worden uitgedrukt in handelingstaal. Het handelen wordt uitgelegd en verantwoord met als doel het voor de ander inzichtelijk te maken.

Toevoeging van waarden schept vermogensdeling

Van toegevoegde waarde zijn: ken jezelf je waarde en je vermogen. Door vermogensdeling ontstaat nieuwe kennis. De nieuwe professional heeft het vermogen samen met anderen kennis te maken. Hij kent zich zelf, zijn klant en alle partijen met wie hij samen werkt, dient samen te werken. Hij is geïnteresseerd in het verhaal van de ander zoals hij verwacht dat de ander dat in het zijne zal zijn. Niet zozeer de mening is onderwerp van uitwisseling maar meer de ervaring, het ontdekte. Deze uitwisseling vermeerdert de ervaring tot kennis

Interactionele oefeningen

  • Zelfonderzoek in interactie op zoek naar angsten, drijfveren en verlangens.
  • Zelfonderzoek d.m.v. feedback op zoek naar onderliggende waarden voor handelen
  • Communicatiestijl
  • Persoonskenmerken
  • Professionele kwaliteiten door de klant en de samenwerkende collega’s geformuleerd
  • Gedeeld leiderschap: een co-creatie van de teamleider en de gedragsdeskundige en de samenwerkende professionals.